Email: bdbotsoc@gmail.com

Current Article Issue


BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY

BANGLADESH BOTANICAL SOCIETY

Bangladesh Botanical Society was established in 1972. Professor Dr. Md. Abul Bashar is the present President and Professor Dr. Ashfaque Ahmed is the current Secretary General of the society. The total number of members is over 2975 of which 541 are life members. The society is regularly publishing popular articles in one issue of Bengali journal named "Udvid Barta" and scientific articles in four issues of Bangladesh Journal of Botany.BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY

(Bangladesh J. Bot.)

Vol. 48

No. 3

2019 September (Special)

Content

Article

Yue Zhang, Yuhong Liu and Jianjun Chen

Effects of HE-NE laser on germination rate of sunflower (<i>Helianthus annuus</i> L.) seeds

Qinyou Wen, Xialuan Luo, Yaru Zhang, Zixiao Xiong, Xiaohua Cao, Zuxin Cheng, Jianghong Liu, Xinying Huang and Zhiwei Huang

Screening of brown rice varieties and optimization of germination conditions for high γ-aminobutyric acid yield

Shenglan Ye and Biao Peng

Effects of foliar application of zinc fertilizer on yield and fruit quality of pear-jujube ( <i>Ziziphus jujube </i> Mill.)

Biao Peng, Jichang Han, Lu Zhang and Zenghui Sun

Effects of feldspathic sandstone on mechanical and mineral composition, water storage and cron (<i>Zea mays</i> L.) yield of sandy soil in Mu Us desert, China

Zhen Guo, Juan Li, Chendi Shi, Yangjie Lu, Jichang Han and Huanyuan Wang

Mineralization characteristics of organic carbon in short-term reconstituted soils of soft rock and sand

Ping Yu, Chao Dong, Chunxin Yao, Xiaogang Zhou and Yumei Ding

Effects of nitrogen starvation on effector repertoire of proteins secreted from <i>Phytophthora infestans</i> (Mont.) De Bary

Guoxia Wang, Huiyu Wang, Yuzhen Yang, Chunge Li, Qing Luo and Dan Song

Extraction of polysaccharides from the mesosperm of Ginkgo biloba L. by aqueous enzymatic extraction

Lili Sun, Liguo Zhang, Xiaofei Zhang, Lingling Chen, Zhigang Bu, Ying Chang, Fude Wang, Yunhui Mu, Lixin Chen and Li Guo

Cloning and expression of cinnamate 4-hydroxylase gene from <i>Dryopteris fragrans</i> (L.) Schott

Liu Zun Chun, Bao Donge, Miao Yuchen and Hu Huiling

Effects of low temperature on membrane lipid peroxidation and activities of protective enzymes in persimmon (<i>Diospyros</i> spp.) rootstocks

Kaiyuan Zhang, Chi Gao, Wenxia Rao and Hongxiang Yin

Ethnobotanical study on medicinal herb market during dragon boat festival in Pu’er, Yunnan, China

Guohua Ding, Guang Yang, Tongtong Wang, Liangzi Cao, Jinsong Zhou, Yu Luo, Xijuan Zhang, Shukun Jiang, Lei Chen, Dawei Yin, Liwei Zhan, Jiarui Li, Liangming Bai and Shichen Sun

Analysis of genetic diversity of 102 rice varieties using microsatellite marker

Guirong Li, Shanshan Cheng, Wei Ji, Xiaojin Hou and Huiling Hu

<i>In vitro</i> embryo rescue of F<sub>1</sub> progenies from crosses between seedless grapes and Chinese wild types

Chunyan Wu, Yongfu Chen and Xiaojiang Hong

Soil seed bank characteristics under and outside canopy of <i>Dacrydium</i> Lamb. in China

Xiaohu Shi and Huanjie Cai

Response of greenhouse tomato yield, aboveground biomass and water use efficiency to water deficit in different periods of furrow and drip irrigation

Ping Yu, Chao Dong, Chunxin Yao, Xiaogang Zhou and Yumei Ding

Expression and purification of <i>Phytophthora infestans</i> (Mont.) De. Bray RXLR effector

Hu Liu, Chunyan Yin, Ruiqiang Zhang, Weigang Hao, Zhanmin Wei, Tianming Gao, Jian Wang and Henglu Miao

Dynamics of vegetation index in arid desert region of northwest China using on modis data

Jie Song, Chang Ling Sui and Xiaoxi Guan

Humic acid-based tea specific organic-inorganic compound fertilizer processing and their application

Zhimei Liu, Maohua Ma, Shengjun Wu, Zhen Liang, Yu Wang, Fei Ye and Yongzhi Li

Effects of single and multiple plant species in balancing two key ecosystem functions

Na Wei, Tangwei Zhang, Lhachong, Liangxiao Zhang, Xiaofeng Yue and Thsthon

Quality evaluation of tibetan highland barley by grey relational grade analysis

Zhaoquan Gao, Jiangchuan Fan, Yantao Wang, Zefeng Zhai, Chen Feng, Xiang Peng and Tianhong Li

Climate-based zonation with GIS for dried-fruits and nut trees in Beijing

Zhaoquan Gao, Zhiqiang Li, Jianjun Cheng, Jihu Chen and Xiaoyun Wu

Stored water transport model construction for peach trees

Dawei Liu, Wenhao Han, Yanju Zhang and Yan Jiang

Evaluation of vermicompost and extracts on tomato root-knot nematode

Xiankui Ma, Jiaqiang Yang, Shixing Deng, Weiwei Li, Jie Lei and Gang Wang

Chemical composition and antioxidant effect of essential oils of three medicinal species of <i>Selaginella</i> P. Beauv.

Yongmei Jiang, Xiankui Ma, Dan Li, Weiwei Li, Jie Lei and Gang Wang

Separation of hinokiflavone from <i>Selaginella doederleinii</i> Hieron by ionic liquid-modified silica gel

Xiaojuan Li and Jianxiu Li

A new species of <i>Hypodematium</i> Kunze (Hypodematiaceae) from China

Xiaojuan Li, Juanjuan Ding, Jianxiu Li and Fengqin Zhou

Palynology and anatomy of <i>Dryopteris</i> Adans. from Shandong, China and their significance in classification

Haibin Zhu, Chao Wang, Zhanjun Hu, Jie Xu, Yingming Yang, Zhihua Li, Shifeidong, Yi Yang, Fanfan Rong, Jun Yan and Xiaogang Zhou

Effects of intercropping with <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. on flue-cured tobacco proteome

Chang Tian, Juan Li, Zhen Guo, Yang Wang, Luying Sun, Xiaoqin Yang and Jichang Han

Effects of different rates of stalk mulching of maize on soil organic carbon and earthworm biomass in maize field

Dongmei Huang, Yi Xu, Bin Wu, Funing Ma, Di Chen, Yang Peng, Muhammad Aleem Ashraf, Shuaiyi Lv and Shun Song

Comparative analysis of basic quality of passion fruits (<i>Passiflora edulis<i> Sims) in Guangxi, Guizhou and Fujian, China


Short Communications

Li Zhang, Teni Geer, Xiaoxu Sun, Chunguang Shou and Huishi Du

Application of hyperspectral imaging technique in agricultural remote sensing

Liu Zunchun, Bao Donge, Hu Huiling and Miao Yuchen

- Changes of photosynthetic characteristics in persimmon (<i>Diospyros</i> spp.) rootstocks during drought stress simulated by PEG-6000

The Society gratefully acknowledges the financial support received from the Ministry of Science and Technology, Government of the People's Republic of Bangladesh and the University of Dhaka towards the publication of this Journal.